1. Identificatie van de verkoper
Q. Ev Solutions and distributions BV
Aalstersestraat 9
9280 Lebbeke
België
KBO 0780.456.951

2. Aanvaarding en toepasselijkheid van de algemene voorwaarden
Enkel onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en elke verkoopsovereenkomst op afstand afgesloten met de verkoper behalve wanneer hieraan uitdrukkelijk én schriftelijk enige afwijking wordt toegestaan. Bijgevolg stemt de koper automatisch in met deze voorwaarden en verzaakt hij hierdoor aan eventuele eigen algemene of bijzondere voorwaarden en eventuele eerder toegekende afwijkingen.

Voorafgaand aan de totstandkoming van enige overeenkomst wordt deze tekst aan de afnemer / kandidaat-koper ter beschikking gesteld. Indien zulks niet op elektronische wijze mogelijk is zal op eerste verzoek een kosteloze kopij worden ter beschikking gesteld. Door uitvoering van de betaling worden de algemene voorwaarde als aanvaard beschouwd.

De verkoper kan te allen tijde wijzigingen aanbrengen aan de algemene voorwaarden. Op lopende contracten blijven steeds de voorwaarden gelden welke van toepassing waren ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.

3. Het aanbod
Het aanbod beschrijft op een volledige en nauwkeurige wijze het aangeboden product zodat door de kandidaat-koper een goede beoordeling kan worden gemaakt. Eventuele afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van het aangeboden product. Kennelijke vergissingen in het aanbod zullen de ondernemer niet binden. De koper heeft in dit laatste geval het recht om van zijn aankoop af te zien.

4. Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand op het ogenblik van aanvaarding van het aanbod. De aanvaarding van het aanbod wordt per kerende elektronisch bevestigd door de verkoper.

5. Betaling
Betalingen geschieden bij bestelling en worden binnen een beveiligde zone uitgevoerd via het elektronische betalingsplatform ( bancontact / mister cash, visa, …)

6. Herroepingsrecht / verzaking ( enkel van toepassing voor bestelling door een niet – professionele eindconsument)
Zonder opgave van enige reden is de koper gerechtigd de overeenkomst te ontbinden gedurende 14 dagen vanaf ontvangst van het bestelde product. Gebruikte, geïnstalleerde, beschadigde of onvolledige ( ook inclusief gebruiksaanwijziging en leveringsbon) goederen worden niet teruggenomen. Het product waarvoor de herroeping wordt ingeroepen, dient uiterlijk binnen de 14 dagen vanaf het tijdstip van ontbinding opnieuw in het bezit te worden gesteld van de verkoper en dit om te vermijden de koper aansprakelijk te stellen voor een eventuele waardevermindering die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Indien de koper gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht , dient hij het daartoe de geëigende weg te volgen ( in werking stellen via aanklikken url ) na ontvangst van de bevestiging van de levering Een retourproduct dat beschadigd werd, zal geweigerd worden.

De terugzending geschiedt steeds op kosten van de koper.

Uiterlijk binnen de 15 dagen na acceptatie van de terugname zal de verkoper overgaan tot terugbetaling.

Het herroepingsrecht geldt niet voor op maat bestelde of gepersonaliseerde producten.

7. Levering en eigendomsoverdracht
De aangekochte goederen worden verzonden op kosten van de klant naar het door de klant aangeduide adres. De levering geschiedt uiterlijk 5 dagen na ontvangst van betaling, tenzij een langere leveringstermijn werd overeengekomen. Enige vertraging in levering kan geen aanleiding geven tot verbreking van de overeenkomst of betaling van enige schadevergoeding of toekenning van enige korting aan de klant, behoudens in geval van opzettelijke vertragingen. De verkoper heeft het recht om gedeeltelijke leveringen uit te voeren. In geval van niet-levering wordt de integraal betaalde geldsom terugbetaald. De klant verbindt zich ertoe om de aangekochte goederen in ontvangst te nemen. De gekochte goederen worden geleverd aan huis.

De verkoper blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van volledige betaling. Risico van het verloren gaan van producten berust bij de verkoper tot het moment van bezorging aan de koper.

De verkoper is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van haar verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten haar normale controle en macht , inbegrepen productiemoeilijkheden, moeilijkheden of tekorten aan grondstoffen , stakingen, werkonderbrekingen, vertraging in transport die hetzij haarzelf of haar leveranciers raken.

8. Klachten
Klachten dienen – om ontvankelijk te zijn – per e-mail aan de verkoper te worden overgemaakt
– Ingeval van niet-conforme levering uiterlijk 8 dagen na de levering
– Ingeval van verborgen gebreken uiterlijk binnen de 8 dagen na ontdekking van het gebrek of vanaf het moment dat redelijkerwijze kennis kon worden genomen

Bij de verkoper ingediende klachten worden uiterlijk binnen een termijn van 14 dagen vanaf ontvangst behandeld of minstens voor ontvangst bevestigd met vermelding van de termijn waarbinnen de klacht ten gronde wordt behandeld

9. Productconformiteit en waarborg
De verkoper is verantwoordelijk voor de levering van het product waarvoor werd gecontracteerd en overeenstemt met de in het aanbod geformuleerde specificaties en overeenkomstig de wettelijke bepalingen en overheidsvoorschriften welke van toepassing waren op het ogenblik van totstandkoming van de overeenkomst.

Er geldt een wettelijke garantietermijn van 2 jaar in de relatie tot de consument -eindgebruiker welke evenwel beperkt wordt tot 1 jaar ingeval van verkoop B2B.

10. Privacy
De persoonlijke gegevens van de koper worden opgeslagen en enkel aangewend worden voor het verschaffen van informatie aan de koper en voor het opvolgen van de bestelling. De verkoper staat garant dat deze persoonlijke gegevens niet ter beschikking van derden worden gesteld. De koper kan op elk ogenblik de gegevens opvragen of verwijdering of aanpassing verzoeken.

11. Geschillen en bevoegdheid van de rechtbanken
Elk geschil is enkel onderworpen aan het Belgische recht. Enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement oost – Vlaanderen afdeling Dendermonde zijn bevoegd om kennis te nemen van enig geschil. De toepassing van het Weens Koopverdrag wordt in B2B – relaties uitdrukkelijk uitgesloten. Partijen aanvaarden de elektronische bewijsvoering ingeval van betwistingen.