Professionelen

1. Offertes of prijsaanbiedingen zijn slechts geldig indien ze binnen de 15 dagen na de erop vermelde datum worden aangenomen door ondertekening van de overeenkomst.

Door ondertekening van een overeenkomst aanvaardt de klant de hierna bedongen algemene voorwaarden.

Andersluidende voorwaarden zijn slechts van kracht indien zij uitdrukkelijk op schriftelijke wijze worden bevestigd door de verkoper.

2. Elk protest aangaande facturatie dient aangetekend ter kennis gebracht binnen de 8 dagen na ontvangst.

Elk later protest wordt als onherroepelijk laattijdig beschouwd en wijst op een aanvaarding van aangekochte goederen.

3. Behoudens afwijking vermeld op de factuur dient elke betaling te geschieden binnen de 15 dagen na ontvangst van de factuur.

De facturen zijn betaalbaar te Lebbeke. Iedere vertraging in betaling brengt een verwijlrente met zich van 8 % per jaar zonder dat hiertoe een ingebrekestelling vereist is, en dit bovenop een forfaitaire schadevergoeding van 10 % gerekend op de hoofdsom, inclusief BTW met een minimum van 50 euro.

4. Voor alle betwistingen zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Oost – Vlaanderen afdeling Dendermonde bevoegd. De toepassing van het Weens koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Particulieren

1. Offertes of prijsaanbiedingen zijn slechts geldig indien ze binnen de 30 dagen na de erop vermelde datum worden aangenomen door ondertekening van de overeenkomst.

Door ondertekening van een overeenkomst aanvaardt de klant – ook een particulier – de hierna bedongen algemene voorwaarden.

Andersluidende voorwaarden zijn slechts van kracht indien zij uitdrukkelijk op schriftelijke wijze worden bevestigd door de aannemer.

2. Elk protest aangaande facturatie dient aangetekend ter kennis gebracht binnen de 8 dagen na ontvangst.

Elk later protest wordt als onherroepelijk laattijdig beschouwd en wijst op een aanvaarding van de uitvoering der werkzaamheden.

3. Behoudens afwijking vermeld op de factuur dient elke betaling te geschieden binnen de 15 dagen na ontvangst van de factuur.

De facturen zijn betaalbaar te Hamme. Iedere vertraging in betaling brengt een verwijlsrente met zich van 1 % per maand zonder dat hiertoe een ingebrekestelling vereist is, en dit bovenop een forfaitaire schadevergoeding van 10 % gerekend op de hoofdsom, inclusief BTW met een minimum van 50 euro.

4. Voor alle betwistingen zijn uitsluitend de Rechtbank van Eerste Aanleg en de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde bevoegd behoudens indien de aannemer verkiest om de regels van het gemeenrecht toe te passen.